എന്‍റെ പാട്ട് പുസ്തകത്തിലേക്ക്‌ സ്വാഗതം - Welcome to My Music Dairy

___________________________________________
എന്‍റെ പാട്ടുപുസ്തകം
മലയാളം ആല്‍ബം / സിനിമ പാട്ടുകളുടെ വരികള്‍ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ‍...
Malayalam song lyrics in Malayalam & English....... Also find Malayalam songs download Link

Saturday, April 25, 2009

കാലം.. പ്രിയതര മധുകാലം.

കാലം.. പ്രിയതര മധുകാലം...

ചിത്രം : ഇന്ദ്രനീലം (2007)
സംഗീതം : രതീഷ്‌ കണ്ണന്‍
രചന : യൂസഫ് അലി കേച്ചേരി
ഗായിക : മധു ബാലകൃഷ്ണന്‍ആ.. ആ..
കാലം.. പ്രിയതര മധുകാലം...
പ്രണയാര്‍ദ്രമെന്‍ ഹൃദയം

കാലം.. പ്രിയതര മധുകാലം...
പ്രണയാര്‍ദ്രമെന്‍ ഹൃദയം
കാലം.. പ്രിയതര മധുകാലം...
തിരുമുടി തിരുകിയ ശശികല കോടീരം
(കാലം.. )

പ്രേമ ഗാന ഹാരം നിരുപമമെന്തു സൌരഭം...
പനിദസ.......................... നിധപമ
പ്രേമ ഗാന ഹാരം നിരുപമമെന്തു സൌരഭം...
പുളകമേന്തി ഭുവനം മിഴികളിലൊരു നവരതിരസം (2)
മുന്നില്‍ വരൂ നീ തോഴി
ഒരു മൊഴി പാടൂ നിലാക്കിളിയെ...
(കാലം.. )

ശ്യാമ വാന താരം വളരോളി ചിന്തി ദൂരവേ.. (2)
കളഭമാടി ഗഗനം സ്വരസുധ അരുളിയ മധുരിമ.. (2)
നെഞ്ചില്‍ വാഴും കുയിലേ..
ഒരു കഥ പാടൂ കാറ്റേ കുളിരേ..
(കാലം.. )


Kaalam priyathara madhukaalam, Indraneelam, Ratheesh Kannan, Yusuf ali Kecheri, Madhu Balakrishnan

No comments:

Post a Comment